Algemeen / toepassing voorwaarden

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Coert van Vliet Reclame en elke rechtsbetrekking tussen Coert van Vliet en de afnemer.

1.2 

Bedingingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Coert van Vliet Reclame schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Coert van Vliet Reclame als zodanig zijn aanvaard.

1.3

Door de afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden worden door Coert van Vliet Reclame uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4

In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.

1.5

Coert van Vliet Reclame is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

1.6

De toepassing van eventuele door de afnemer gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, wordt door Coert van Vliet Reclame uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepassing daarvan door de afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

Offertes en het tot stand komen van een overeenkomst

2.1

Alle door Coert van Vliet Reclame gedane offertes zijn vrijblijvend. Coert van Vliet Reclame heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, kleuren, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.

2.2

De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de afnemer Coert van Vliet Reclame heeft bereikt op de wijze als in lid 2.4 van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.

2.3

Aanvaarding door de afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per post of mail aan Coert van Vliet Reclame te retourneren. Indien er wordt afgeweken van betreffende procedure kan Coert van Vliet Reclame geen garantie geven voor een juiste afhandeling. Indien dit uitdrukkelijk door Coert van Vliet Reclame wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail geschieden.

2.4

Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 2.1. van dit artikel de overeenkomst eerst tot stand indien Coert van Vliet Reclame aan de afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.

2.5

Voor zover de afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met Coert van Vliet Reclame aangaat, dient deze op verzoek van Coert van Vliet Reclame zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de afnemer aan te tonen.

2.6

Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

De (offerte)overeenkomst

3.1

Prijswijziging; Indien na het sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling van de prijsverhoging aan hem de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen. Dit kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van poststempel. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Uitzondering hierop is dat Coert van Vliet Reclame het recht heeft prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend geworden, aan de afnemer door te berekenen

3.2

Meerwerk/extra kosten; Indien Coert van Vliet Reclame ten behoeve van de afnemer werkzaamheden dient te verrichten, die niet in een overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan omdat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht. Coert van Vliet Reclame is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand overleg met maximaal 20% te overschrijden.

3.3

Niet voorziene kosten; Wanneer bij het opstellen van de offerte/begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te voorzien, omdat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf of tussentijds in redelijkheid. De bij de aanbieding opgegeven prijs is, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor leverancier geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakosten. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van de prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door de afnemer aan Coert van Vliet Reclame worden doorberekend, ook in het geval de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Werkwijze uitvoering opdracht

4.1

Coert van Vliet Reclame zal de door haar op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

4.2

Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken, bouwborden, gevelletters en dergelijke omvat, dient de afnemer er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke en andere vereisten is voldaan. De afnemer vrijwaart Coert van Vliet Reclame voor alle schade die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat Coert van Vliet Reclame aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaan heeft.

4.3

Coert van Vliet Reclame bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd,  in de ruimste zin des woord. Dit laat onverlet, dat de afnemer er jegens Coert van Vliet Reclame voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. Enige onderzoeksplicht ter zake rust uitsluitend op de afnemer. Dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijk overeenkomst anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

4.4

Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de afnemer ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De afnemer heeft op dit punt een onderzoeksplicht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen Coert van Vliet Reclame en de afnemer steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. Voor de aansprakelijkheid met betrekking tot de werkzaamheden en alles wat daarmee samenhangt, zal Coert van Vliet Reclame voor rekening van de afnemer en mede ten behoeve van de afnemer een verzekering afsluiten. De afnemer staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien Coert van Vliet Reclame zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de afnemer dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de afnemer in rekening zullen worden gebracht.

4.5

Indien op verzoek van de afnemer Coert van Vliet Reclame de opdracht uitvoert met behulp of met verwerking van door de afnemer aangeleverde materialen of halffabricaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de afnemer. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door Coert van Vliet Reclame op dergelijke wijze vervaardigde of bewerkte zaken.

4.6

De afnemer is gehouden Coert van Vliet Reclame op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzigen.

4.7

Coert van Vliet Reclame heeft de plicht desgevraagd de afnemer tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

4.8

Coert van Vliet Reclame heeft het recht zonder kennisgeving aan de afnemer de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.

4.9

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door Coert van Vliet Reclame werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de afnemer die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de Coert van Vliet Reclame het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van de afnemer zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen de Coert van Vliet Reclame en de afnemer.

Drukproeven en/of ontwerpen

5.1

De afnemer is gehouden de door Coert van Vliet Reclame aan hem ter controle ter beschikking gestelde drukproeven en/of ontwerpen zorgvuldig op (spel-)fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan Coert van Vliet Reclame te doen toekomen.

5.2

Goedkeuring van de proeven, voorafgaande aan de daarmee verbonden werkzaamheden, door de afnemer geldt als erkenning dat Coert van Vliet Reclame deze proeven overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

5.3

Indien de afnemer niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.

5.4

Elke op verzoek van de afnemer vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Prijzen en betalingen

6.1

Alle prijzen voor de diensten en/of producten van Coert van Vliet Reclame worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. Coert van Vliet Reclame vermeldt de prijzen excl. derhalve te vermeerderen met B.T.W. in rekening door facturen in euro’s aan de afnemer te zenden.

6.2

Facturen dienen door de afnemer te zijn voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door Coert van Vliet Reclame geleden en te lijden schade. Indien Coert van Vliet Reclame tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan 15% over de hoofdsom/ factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 vermeerderd met de wettelijke rente voor rekening van de afnemer. Coert van Vliet Reclame maakt aanspraak op vergoeding van wettelijke rente vanaf de vervaldata van de facturen.

6.3

Betalingen dienen door de afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de afnemer op verrekening met een vordering op Coert van Vliet Reclame is uit gesloten.

6.4

Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.5

Coert van Vliet Reclame is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de afnemer. Coert van Vliet Reclame kan daartoe redelijke zekerheid in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie voor nakoming van betalingsverplichtingen van de afnemer verlangen. De afnemer is gehouden aan, op het eerste verzoek van Coert van Vliet Reclame daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

6.6

Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de diensten van Coert van Vliet Reclame.

6.7

Indien de afnemer niet binnen de in lid 6.1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Coert van Vliet Reclame op de afnemer heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft Coert van Vliet Reclame, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de wettelijke rente bij handelsovereenkomsten in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Coert van Vliet Reclame heeft.

6.8

Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure), alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vermeerderd met €25,00 registratiekosten.

Plaatsing/levertijd

7.1

Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de afnemer zal Coert van Vliet Reclame zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten en/of producten zoals vermeld in de overeenkomst.
7.2

Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal en geldt slechts als zijnde een indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn. Mocht de afnemer bij aanvang van de overeenkomst menen dat er door Coert van Vliet Reclame geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de afnemer Coert van Vliet Reclame in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Coert van Vliet Reclame zijn toe te rekenen, dan is de afnemer gerechtigd om over de reeds betaalde gelden een korting te bedingen van maximaal 10% over het totaal betaalde bedrag.

7.3

Coert van Vliet Reclame is eveneens gerechtigd de levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:
- De afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven ze alsnog spoedig na te zullen komen.

- Coert van Vliet Reclame aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten al dan niet door de afnemer.
- Er sprake is van overmacht.
7.4

Een door Coert van Vliet Reclame opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de offerte voor Coert van Vliet Reclame geldende omstandigheden en op de aan Coert van Vliet Reclame verstrekte gegevens.

7.5

Indien Coert van Vliet Reclame voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Coert van Vliet Reclame.
7.6

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding terzake.
7.7

Coert van Vliet Reclame heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
7.8

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar Coert van Vliet Reclame zijn bedrijf uitoefent.

7.9

De gebondenheid van Coert van Vliet Reclame aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra afnemer de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud Coert van Vliet Reclame in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

8.1

Door Coert van Vliet Reclame geleverde zaken blijven eigendom van Coert van Vliet Reclame tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de afnemer uit hoofde van, samenhangend met of voortvloeiend uit de door Coert van Vliet Reclame geleverde zaken aan Coert van Vliet Reclame verschuldigd is. Indien zij zulks nodig oordeelt heeft zij het recht van de afnemer zekerheid van de nakoming van de verplichtingen te eisen. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde te vestigen. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de afnemer toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in de normale bedrijfsvoering. Alsdan is de afnemer gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Coert van Vliet Reclame over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is ver- kocht, de verkregen vordering onverwijld aan ons over te dragen. Indien ten gevolge van be- of verwerking de zaken door de afnemer Coert van Vliet Reclame eigendomsrecht rustend op de Coert van Vliet Reclame geleverde zaken verloren is gegaan, is de afnemer verplicht onverwijld ten behoeve van Coert van Vliet Reclame een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be-of verwerking. Coert van Vliet Reclame is ten alle tijde gerechtigd de zaken die zich onder de afnemer (of derden) bevinden, maar bij Coert van Vliet Reclame in eigendom toebehoren, onder Coert van Vliet Reclame te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Coert van Vliet Reclame voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Coert van Vliet Reclame het recht de afnemer na het onder Coert van Vliet Reclame nemen van zaken tot schadevergoeding aan te spreken. De afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van Coert van Vliet Reclame deze verzekering te tonen. Indien de afnemer een stichting, vereniging, BV enz. is, blijft het bestuur cq. de eigenaar van deze rechtsvorm persoonlijk aansprakelijk voor volledige betaling van openstaande vorderingen na een faillissement.

Verplichtingen van Coert van Vliet Reclame

9.1

Aan de zijde van Coert van Vliet Reclame bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.

9.2

Coert van Vliet Reclame draagt zorg voor de beschikbaarheid van de overeengekomen diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden.

9.3

Afgifte materiaal: alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan afnemer ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van afnemer aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Coert van Vliet Reclame zal hebben voldaan.

Verplichtingen van de afnemer

10.1

Voor schade aan Coert van Vliet Reclame of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel, is de afnemer aansprakelijk; deze schade kan op de afnemer worden verhaald.

10.2

Coert van Vliet Reclame is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de afnemer. De afnemer vrijwaart Coert van Vliet Reclame voor en tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

10.3

Het is de afnemer niet toegestaan zijn overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten en/of proefdrukken aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Coert van Vliet Reclame daaraan voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

10.4

Afgifte materiaal: alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader van de overeenkomst aan afnemer ter beschikking waren gesteld (zoals werktekeningen, proefdrukken), zullen op eerste aanvraag van Coert van Vliet Reclame worden overgedragen, voor zover niet anders werd overeengekomen.

10.5

De afnemer heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat Coert van Vliet Reclame met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor Coert van Vliet Reclame ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de afnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van

gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.

Reclame door de afnemer

11.1

De door Coert van Vliet Reclame geleverde zaken mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikte wijzigingen.

11.2

Houd u a.u.b. rekening met mogelijke minimale afwijkingen van circa 5% in zowel drukkleuren, plaatsing en afmeting van uw personalisatie. Dit in verband met mogelijk gebruik van verschillende programmatuur en kleurinstellingen, reacties van inkten op de verschillende materialen e.d..

11.3

Klachten van de afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de afnemer binnen 5 dagen na levering, aan Coert van Vliet Reclame ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke, nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. De afnemer dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

11.4

Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de afnemer binnen 10 werkdagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Coert van Vliet Reclame ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 11.3 Ieder vorderingsrecht van de afnemer jegens Coert van Vliet Reclame betrekking hebbend op gebreken in de door Coert van Vliet Reclame geleverde zaken, vervalt indien:

- De gebreken niet binnen lid 11.3 en 11.4 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Coert van Vliet Reclame ter kennis zijn gebracht.

- De afnemer Coert van Vliet Reclame geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
- De afnemer de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Coert van Vliet Reclame vermeld.
- De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet.
- De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 2 maanden sedert de levertijd is verstreken.

11.5

Als uw klacht terecht bevonden is en we overeenkomen artikelen te vervangen, houdt u er dan rekening mee dat de te vervangen artikelen in principe altijd eerst geretourneerd worden alvorens wij tot vervanging over gaan.

Persoonsgegevens en juistheid aangeleverde bestanden

12.1

De afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in een database die Coert van Vliet Reclame aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de alsdan geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.

12.2

De afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die over hem in de bestanden van Coert van Vliet Reclame zijn opgeslagen.

12.3

Coert van Vliet Reclame mag vertrouwen op de juistheid, en de volledigheid van de gegevens zoals door de afnemer verstrekt bij opdracht. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, of onvolledigheden zal de afnemer aansprakelijk zijn.

12.4

Eveneens is de afnemer aansprakelijk voor inbreuk en schenden van copyright, licenties, rechten van derde enz. van door afnemer aangeleverde documenten (teksten, afbeeldingen, beeldmerken enz.), Coert van Vliet Reclame gaat er vanuit dat de afnemer toestemming heeft van rechthebbende om deze aangeleverde documenten voor de opdracht te mogen gebruiken en/of dupliceren en/of openbaar maken. Voor eventuele schadelijke gevolgen als gevolg van onjuistheden, of onvolledigheden zal de afnemer aansprakelijk zijn.

12.5

Eveneens is de afnemer aansprakelijk voor inbreuk en schenden van copyright, licenties, rechten van derden enz. van door afnemer aangeleverde documenten (teksten, afbeeldingen, beeldmerken enz.), Coert van Vliet Reclame gaat er vanuit dat de afnemer toestemming heeft van rechthebbende om deze aangeleverde documenten voor de opdracht te mogen gebruiken en/of dupliceren en/of openbaar  maken. Voor eventuele schadelijke gevolgen zal de afnemer ook aansprakelijk zijn.

Auteursrechten etc.

13.1

Al het door Coert van Vliet Reclame vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Coert van Vliet Reclame niet worden bewerkt of verwerkt in andere advertenties enz. dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

13.2

Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht van door Coert van Vliet Reclame verstrekte ideeën, concepten, proefdrukken of ontwerpen blijft volledig bij Coert van Vliet Reclame en de afnemer verkrijgt door acceptatie van de opdracht slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in de omvang zoals het concrete tussen de partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In het laatste geval kan hiervoor door  Coert van Vliet Reclame een vergoeding bedongen worden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Coert van Vliet Reclame gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

.13.3

Coert van Vliet Reclame behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.4

De afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de dienst en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, onverlet laten.

13.5

De afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) programmatuur, ontwerpen en/of enige merken, copyright of andere aanduidingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coert van Vliet Reclame. Coert van Vliet Reclame zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid dienen te worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

13.6

Het is de afnemer niet toegestaan derden gebruik van de programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

Productiebegeleiding

14.1

Coert van Vliet Reclame zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens de afnemer aan grafische of andere (productie)bedrijven te verstrekken opdrachten.

14.2

Coert van Vliet Reclame zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een productiebedrijf. Coert van Vliet Reclame kan de afnemer vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voor zover dat binnen de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.

14.3

Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient de afnemer de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.

14.4

Ook indien werkzaamheden van Coert van Vliet Reclame inzake productiebegeleiding niet afzonderlijk in de offerte zijn opgenomen, zullen deze door afnemer worden vergoed.

Ontbinding

15.1

Coert van Vliet Reclame is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de afnemer een overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

15.2

Coert van Vliet Reclame heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surseance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan er sprake is van beslaglegging, de afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

15.3

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk volledig opeisbaar. De afnemer is daarbij aansprakelijk voor de door Coert van Vliet Reclame geleden schade.

15.4

Ter zake aanvaardt Coert van Vliet Reclame geen enkele aansprakelijkheid.

15.5

Indien de uitvoering van de opdracht door Coert van Vliet Reclame wordt opgeschort of beëindigd, heeft Coert van Vliet Reclame recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Naamsvermelding

16.1 Coert van Vliet Reclame is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te doen vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins op een gebruikelijke wijze.

16.2 Indien Coert van Vliet Reclame dit wenst zal het te verveelvoudigen werk, voorzover van toepassing, worden voorzien van het symbool copyright, respectievelijk, onder vermelding van naam van het buro en het jaar van eerste openbaarmaking, en het jaar en/of nummer van een internationaal depot.

Promotioneel gebruik

17.1

Coert van Vliet Reclame zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van afnemer behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

Overmacht

18.1

 In geval van overmacht kan de afnemer Coert van Vliet Reclame nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Coert van Vliet Reclame wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie en/of storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatieve verbindingen.

18.2

Indien door overmacht Coert van Vliet Reclame langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Coert van Vliet Reclame gemaakte kosten voor de afnemer.

18.3

Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van Coert van Vliet Reclame door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft Coert van Vliet Reclame het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Aansprakelijkheid

19.1

Behalve op de in artikel levering lid 19.2 genoemde restitutie kan een afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door Coert van Vliet Reclame van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij de afnemer kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Coert van Vliet Reclame.

19.2

Coert van Vliet Reclame is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met de afnemer behoudens opzet of grove schuld alsook bij overmacht niet aansprakelijk voor door de afnemer eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, vertragingsschade etc. De afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.

19.3

Schade als bedoeld in de leden 19.1 en 19.2 van dit artikel welke naar het oordeel van de afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Coert van Vliet Reclame, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Coert van Vliet Reclame te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

19.4

Coert van Vliet Reclame is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de dienst van Coert van Vliet Reclame.

19.5

De afnemer vrijwaart Coert van Vliet Reclame voor en tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de dienst van Coert van Vliet Reclame.

19.6

In alle gevallen is de maximale schadevergoeding vanwege het door opzet of grove schuld van Coert van Vliet Reclame niet nakomen van overeengekomen diensten en/of producten gelijk aan het factuurbedrag dat in de betreffende overeenkomst is genoemd.

19.7

Aansprakelijkheid voor schade aan en door motorrijtuigen van de afnemer is uitgesloten, behoudens indien en voor zover Coert van Vliet Reclame hiervoor verzekerd is, in welk geval het volgende geldt. Coert van Vliet Reclame is uitsluitend aansprakelijk voor de schade aan, met of door een motorrijtuig van de afnemer door hem veroorzaakt op of bij zijn bedrijfsterreinen en/of in zijn gebouwen. Ingeval er sprake is van een verzekerd motorrijtuig van een afnemer komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking:

- Het eigen risico dat op basis van de verzekeringsovereenkomst voor rekening van afnemer komt;

- Het no-claimverlies dat afnemer lijdt gerekend over een periode van 24 maanden na de schadedatum. Afnemer vrijwaart Coert van Vliet Reclame voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van bovenstaande regeling.

19.8

Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor de afnemer, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de afnemer, Coert van Vliet Reclame of derden, behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Coert van Vliet Reclame. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

19.9

Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de afnemer geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor de afnemer.

19.10

Indien de afnemer de door Coert van Vliet Reclame te leveren zaken niet binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

19.11

De afnemer vrijwaart Coert van Vliet Reclame tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.

19.12

De afnemer heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden aan Coert van Vliet Reclame, tenzij Coert van Vliet Reclame hiermede schriftelijk is akkoord gegaan.

Garantie

20.1

Van iedere garantie op door de Coert van Vliet Reclame geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijging en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de afnemer zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.

20.2

Coert van Vliet Reclame garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal vier maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan Coert van Vliet Reclame zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

20.3

De garantie voor door Coert van Vliet Reclame geleverde, maar door derden vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door de derden aan Coert van Vliet Reclame verleende garantie.

20.4

Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de afnemer en Coert van Vliet Reclame schriftelijk anders is overeengekomen.

Verval van vorderingen

21.1

Alle rechtsvorderingen van de afnemer jegens Coert van Vliet Reclame, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Geheimhouding

22.1

Coert van Vliet Reclame is verplicht alle informatie van afnemer, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

23.1

Alle geschillen tussen afnemer en Coert van Vliet Reclame die uit de overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter ter standplaats van Coert van Vliet Reclame.

23.2

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de afnemer en Coert van Vliet Reclame in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

23.3

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Slotbepalingen

24.1

De afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Coert van Vliet Reclame, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

24.2

De afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Coert van Vliet Reclame van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van Coert van Vliet Reclame zover Coert van Vliet Reclame nakoming van hetgeen overeen is gekomen met de afnemer garandeert.

24.3

Wijzigingen in de bevoegdheid van de afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden, zullen – ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Coert van Vliet Reclame eerst van kracht worden nadat Coert van Vliet Reclame daarvan schriftelijk door afnemer in kennis is gesteld.

24.4

De afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of wijziging in de factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Coert van Vliet Reclame. De afnemer kiest in haar relatie tot Coert van Vliet Reclame uitdrukkelijk domicilie op het laatste door afnemer aan Coert van Vliet Reclame schriftelijk opgegeven adres.

24.5

De afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Coert van Vliet Reclame hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

24.6

De algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van Coert van Vliet Reclame en vandaar op te halen; zij worden op verzoek kosteloos toegezonden door Coert van Vliet Reclame. 

Algemene voorwaarden

Coert van Vliet Reclame

Geldend vanaf 1 december 2017